ندای اقتصاد
یک رکن دیگر اقتصادمقاومتی 'حمایت از تولید داخلی است . مقام معظم رهبری